Informativna kampanja

Printer-friendly version

Kontrola i suzbijanje bruceloze u Bosni i Hercegovini 2009

 Realizacijom stručnog i informativnog monitoringa, usvajanjem idejnog rješenja, pripremom i distribucijom sveukupnih informativnih materijala:

 • tekstualnih informacija za printane medije,
 • poster plakata i edukativnih brošura za stručne i sve druge institucije,
 • isticanjem jumbo – plakata za masovno informisanje,
 • produkcijom te prikazivanjem RTV reportaža,
 • te u konačnici objavom svega navedenog posredstvom telekomunikacijskih i informatičkih medija,

okončana je primarna i sekundarna faza programa Informativne kampanje u sklopu realizacijskih aktivnosti kontrole i suzbijanja bruceloze u BiH.
U finalnom dijelu programa „Kontrole i suzbijanja bruceloze masovnim vakcinisanjem ovaca i koza u BiH“, proveden je i tercijarni nivo Informativne kampanje.
Osim distribucije informativnih materijala posredstvom printanih, elektronskih, te digitalnih medija, primjenom metodologije interaktivnog protoka informacija, producirane su i video reportaže bazirane na gostovanju čelnih stručnjaka i operativaca – predstavnika svih nadležnih institucija. Ove programske cjeline objavljene su u tematskim te kontaktnim radio i televizijskim emisijama na teritoriji cijele BiH.
Aktivnost je imala za cilj da se sve zainteresirane strane uključene u realizaciju programa „Kontrole i suzbijanja bruceloze“, obavijeste o statusu preduzetih aktivnosti, postignutim ciljevima, te da se ukaže na aktuelnu problematiku i stručno - tehničke načine njenog rješavanja.
Pri realizaciji svih prethodno navedenih programa tretirane su teme koje su prema statističkim podatcima u najvećem broju prikupljene u toku realizacije projektne monitoring faze ili su pristizale u formi pitanja na adrese nadležnih institucija te predstavnika medija u cijeloj BiH.
Najistaknutije teme nesumnjivo su bile:

 1. Informacije o statusu preduzetih aktivnosti, te o postignutim ciljevima
 2. Rizik od dodatnog zaražavanja ljudi i životinja u toku samog vakcinisanja ovaca i koza na terenu, te nakon završetka programa
 3. Primjena Pravilnikom propisanih procedura pri i prije konzumiranja namirnica animalnog porijekla
 4. Kontinuitet u borbi protiv bruceloze kao zoonotske bolesti – uloga nadležnih institucija te prioriteti pri izradi budućih strateških i operativnih programa 
 5. BiH operativna problematika - narodna tradicija i običaji u koliziji sa principima borbe protiv bolesti
 6. Prednosti primjene aktuelnog programa za ukupnu BiH populaciju
 7. Olakšice prilikom finansiranja troškova implementacije ovog programa za državu ali i pojedinca
 8. Sistemi sankcionisanja
 9. Naučno stručna argumentacija kao odgovor na najfrekventnija pitanja
 10. Primjena programa kao dio ukupne strategije za sistemska rješavanja problema u veterinarskom sektoru za kontrolu javnog zdravstva u BiH
 11. Standardizacija stočarske proizvodnje kroz implementaciju programa „Kontrole i suzbijanja bruceloze u BIH“ kao institucionalni i sektoralni prioritet u ukupnim procesima integracije BiH u evropske ekonomske i trgovinske tokove.

Prethodno istaknute informacije upotpunjene su i video materijalima koji tretiraju navedene teme. Odabirom željene tematike linkom prelazite u detaljan pregled materijala.
Jedan od naših prioriteta svakako je kontinuirana razmjena informacija i transparentan vid komunikacije između svih zainteresiranih strana u procesu, a vjerujemo da ce to umnogome pomoći efikasan i efektivan nastavak preduzetih aktivnosti. Sigurni smo da ce Vaši komentari, pitanja i/ili informacije dati vrijedan doprinos istima. Ne oklijevajte kontaktirati nas.

KZV BiH – Kancelarija direktora
Operativna radna grupa
Tim za realizaciju programa Informativne kampanje

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE