05.11.2018

Obavještavamo vas da je usvojen Naputak o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018. i 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje.

22.10.2018

Prilikom uvoza hrane za životinje, pogotovu ljekovite hrane u čiji sastav ulaze kokcidiostatici, da bi se izbjegli nepotrebni zastoji na granici prilikom pregleda takvih pošiljki pri uvozu u BiH, potrebno je da su deklaracije tih proizvoda potpune, sa svim podacima.

11.09.2018

Javni poziv

za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

22.06.2018
21.06.2018

Ovdje možete preuzeti Naputak o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-720-8/17 od 27.04.2017.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE