Osnovni podaci

Printer-friendly version

Odlukom Vijeća ministara 18. prosinca 2000. godine utemeljen je Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (UZV BiH). Ovaj državni organ pod direktnim je nadleštvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MSTEO BiH).
Provedbu zakonom propisanih nadležnosti Kancelarija za veterinarstvo (UZV) obavlja harmonizirano sukladno sa operativnim aktivnostima entitetskih veterinarskih službi, te sukladno aktivnostima Veterinarske službe Distrikta Brčko.
Sve to sa ciljem unapređenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog sistema službe u Bosni i Hercegovini te održavanja statusa - međunarodno priznatog državnog veterinarskog servisa.
Radi osiguranja svega navedenog Ured za veterinarstvo kontinuirano provodi slijedeće aktivnosti:

  • predlaže propise i koordinira provedbe jedinstvenih mjera, metoda i postupaka kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja s lista A i B Međunarodnog zoosanitarnog kodeksa O.I.E.-a;
  • predlaže veterinarske uslove za međunarodni promet (izvoz iz Bosne i Hercegovine i uvoz u Bosnu i Hercegovinu) životinja, sirovina, otpadaka i proizvoda životinjskog podrijetla;
  • predlaže uslove za registriranje objekata za klanje životinja i provedbu jedinstvenog postupka registriranja objekata za proizvodnju, preradu, obradu, doradu ili čuvanje proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla namijenjenih izvozu, odnosno uvozu;
  • predlaže propise za provedbu jedinstvenog programa monitoringa i kontrole rezidua za životinje , te proizvode i sirovine životinjskog porjekla;
  • koordinira rad granične veterinarske inspekcije i predlaže propise za utvrđivanje jedinstvene dokumentacije za uvoz, odnosno izvoz životinja, sirovina, otpadaka i proizvoda životinjskog podrijetla te uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sistema granične veterinarske inspekcije;
  • sarađuje sa međunarodnim veterinarskim, zdravstvenim i sličnim institucijama i udruženjima (O.I.E., WHO, FAO, Europska komisija i sl.).

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE