Vijesti

25.02.2019
06.02.2019

Ovdje možete preuzeti Naputak o organiziranju provođenja cijepljenja protiv bruceloze malih preživača u 2019. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-34-12/18  od 04.06.2018. godine, stavlja van snage.

05.11.2018

Obavještavamo vas da je usvojen Naputak o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018. i 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje.

22.10.2018

Prilikom uvoza hrane za životinje, pogotovu ljekovite hrane u čiji sastav ulaze kokcidiostatici, da bi se izbjegli nepotrebni zastoji na granici prilikom pregleda takvih pošiljki pri uvozu u BiH, potrebno je da su deklaracije tih proizvoda potpune, sa svim podacima.

11.09.2018

Javni poziv

za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE