Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Održana obuka službenih veterinarana na temu „Proizvodi ribarstva izvoz u EU“ (translation is not available)

Date: 28.12.2022.


U period od 13-16.12. i 20.12. 2022 održana je petodnevna obuka službenihveterinara u vezi sauvoznim pravilima Evropske unije kada je u pitanju sertifikacija pošiljkiproizvoda ribarstva namijenjenih za Evropsku uniju.

Obukomje Kancelarijaza veterinarstvo BiH,kao nadležno tijelo za međunarodni transport ispunila propisanu obavezu daosigura da lica koja vrše službenu kontrolu budu edukovana za područje iz svojenadležnosti, što im omogućava da obavljaju poslove i vrše službenekontrole na profesionalan i dosledan način i da se dodatno obrazuju u oblastikoja je u njihovoj nadležnosti.

Sobzirom da su u Evropskoj uniji stupili na snagu novi propisi koji se odnose naslužbene kontrole i uvoz proizvoda  ribarstva namijenjenih Evropskoj uniji, i to:

-UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKOGPARLAMENTA I VIJEĆA od 15. marta 2017. o službenim kontrolama i drugimslužbenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani zaživotinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima zazaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br.1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU)2016/429 i (EU) 2016/2031 Evropskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ)br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ,2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ)br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća, direktivaVijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

-UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE(EU) 2022/2292 od 6. septembra 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskogparlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Unijupošiljaka životinja koje se koriste za proizvodnju hrane i određene robenamijenjenih prehrani ljudi.

-PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU)2019/627 od 15. marta 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja zaimplementaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenihprehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća io izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola

Kancelarija za veterinarstvo BiH će nastojatii u narednom periodu osigurati dalica koja sprovodeslužbenu kontrolu roba životinjskog porijekla budu edukovana i da ispunjavajupotrebne uslove za sprovođenjeslužbenih kontrola i sertificiranja roba u međunarodnom prometu.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab