Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Održana obuka službenih veterinara na temu „ Proizvodi ribarstva izvoz u EU“

Datum: 28.12.2022.

U period od 13-16.12. i 20.12. 2022 održana je petodnevna obuka službenih veterinara u vezi sa uvoznim pravilima Evropske unije kada je u pitanju certificiranje pošiljki proizvoda ribarstva namijenjenih za Evropsku uniju.

Obukom je Ured za veterinarstvo BiH, kao nadležno tijelo za međunarodni promet, ispunio propisanu obavezu da osigura da lica koja provode službenu kontrolu budu educirana za oblast koja je u njihovoj nadležnosti, što im omogućava obavljanje zadataka i provođenje službene kontrole na stručan i dosljedan način i da se dalje educiraju u oblasti koja je u njihovoj nadležnosti.

 S obzirom da su u Evropskoj uniji stupili na snagu novi propisi koji se odnose na službene kontrole i uvoz proizvoda ribarstva namijenjeni za Evropsku uniju i to:

-          UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. marta 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Evropskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

-          UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2292 od 6. septembra 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka životinja koje se koriste za proizvodnju hrane i određene robe namijenjenih prehrani ljudi.

-          PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/627 od 15. marta 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola

Ured za veterinarstvo BiH će nastojati i u budućem periodu osigurati da lica koja provode službenu kontrolu roba životinjskog porijekla budu educirana i ispunjavaju potrebne uslove za provođenje službenih kontrola i certificiranja roba u međunarodnom prometu.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab