Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Nadležnost i cilj
Odlukom Vijeća ministara 18. decembra 2000. godine utemeljena je Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (KZV BiH). Ovaj državni organ pod direktnim je nadleštvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MSTEO BiH). 
 
Provedbu zakonom propisanih nadležnosti Kancelarija za veterinarstvo (KZV) obavlja harmonizovano i u skladu sa operativnim aktivnostima entitetskih veterinarskih službi, te u skladu sa aktivnostima Veterinarske službe Distrikta Brčko. 
 
Sve to sa ciljem unapređenja efikasnosti i efektivnosti ukupnog sistema službe u Bosni i Hercegovini te održavanja statusa - međunarodno priznatog državnog veterinarskog servisa. 
 
Radi osiguranja svega navedenog Kancelarija za veterinarstvo kontinuirano provodi slijedeće aktivnosti:
 
  • predlaže propise i koordinira provedbe jedinstvenih mjera, metoda i postupaka kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja s lista A i B Međunarodnog zoosanitarnog kodeksa O.I.E.-a;
  • predlaže veterinarske uslove za međunarodni promet (izvoz iz Bosne i Hercegovine i uvoz u Bosnu i Hercegovinu) životinja, sirovina, otpadaka i proizvoda životinjskog porjekla;
  • predlaže uslove za registrovanje objekata za klanje životinja i provedbu jedinstvenog postupka registrovanja objekata za proizvodnju, preradu, obradu, doradu ili čuvanje proizvoda i sirovina životinjskog porjekla namijenjenih izvozu, odnosno uvozu;
  • predlaže propise za provedbu jedinstvenog programa monitoringa i kontrole rezidua za životinje , te proizvode i sirovine životinjskog porjekla;
  • koordinira rad granične veterinarske inspekcije i predlaže propise za utvrđivanje jedinstvene dokumentacije za uvoz, odnosno izvoz životinja, sirovina, otpadaka i proizvoda životinjskog porjekla te uspostavljanje jedinstvenog informacijskog sistema granične veterinarske inspekcije;
  • sarađuje sa međunarodnim veterinarskim, zdravstvenim i sličnim institucijama i udruženjima (O.I.E., WHO, FAO, Europska komisija i sl.). 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab