Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни оглас за пријем извршиоца у статусу запосленика на радно мјесто стручни сарадник за финансије

Датум: 28.08.2023.

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), а у вези са чланом 28а. Закона о државној служби у институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17) и Одлуке о потреби пријема извршиоца у статусу запосленика у радни однос на одређено вријеме број: 07-3-50-4-966-1/23 од 31.07.2023. године Министарство спољне трговине и економских односа – Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање упражњеног радног мјеста на одређено вријеме

у Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине до повратка државне службенице са породиљског одсуства

 

1/01 Стручни сарадник за финансије

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Опис радних задатака: води евиденцију сталних средстава, врши годишњи обрачун амортизације и ревалоризације, усаглашава инвентурно стање с књиговодственим, прати законске прописе из области сталних средстава, припрема пројекцију буџета, контролише извршење буџета, предлаже употребу расположивих средстава, учествује у изради анализа, информација и других стручних материјала којима се предлажу мјере за побољшање рада Кaнцеларијe, припрема мјесечне извјештаје за порез по одбитку и годишње извјештаје-пријаве за порез по одбитку за пореске управе у РС према пребивалишту радника, припрема и саставља податке о личним примањима за потребе Фонда ПИО и РС за израду података за стаж осигурања (М-4), доставља потребне извјештаје Фонду ПИО и РС ради остваривања здравствене заштите радника и фонду дјечије заштите РС ради остваривања права из основа породиљског одсуства. Обавља и друге послове по налогу директора Кaнцеларијe и шефа одјељења. За свој рад одговоран је шефу одјељења.

 

Посебни услови: VII степен ВСС - економски факултет, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима и задацима, положен стручни испит, познавање рада на рачунару;

 

Број извршилаца:  један (1) извршилац

 

Припадајућа основна нето плата: 1.380,00 KM

 

Мјесто рада: Сарајево

 

Напомене за све кандидате:

 

За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу именоваће се једна комисија за избор.

 

Јавни оглас се спроводи у складу са одредбама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине и Правилника о унутрашњој организацији Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине.

 

Сви пријављени кандидати који испуњавају услове из јавног огласа и који су се пријавили на јавни оглас, подлијежу процедури провјере оспособљености за обављање послова за радно мјесто за које су аплицирали, коју спроводи Комисија за избор.

 

Кандидат за наведено радно мјесто прима се на одређено вријеме, до повратка државне службенице са породиљског одсуства и имаће статус запосленика, а у складу са чланом 28а. ставом (2) Закона о државној служби у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17).

 

 

Потребни документи:

-          Пријава са кратком биографијом;

-          увјерење о држављанству БиХ, не старије од шест мјесеци;

-          факултетска диплома ( нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године), односно за кандидате који су високо образовање стекли по болоњском процесу уз факултетску диплому и додатак дипломи;

-          увјерење о положеном стручномуправном испиту, односно увјерење о положеном јавном испиту;

-          потврде или увјерења као доказ о траженом радном искуству на истим или сличним пословима и задацима;

-          доказ о познавању рада на рачунару;

-          доказ о физичкој и психичкој способности за обављање послова  радног мјеста на које се пријави (не старије од 6 мјесеци) – кандидат доставља само у случају, ако буде изабран;

-          доказ да кандидат није обухваћен одредбом члана IX  став 1. Устава Босне и Херцеговине (изјава овјерена у општини).

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Све тражене документе, осим увј

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб