Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Стратешки документи
Одлуком Вијећа министара 18. децембра 2000. године утемељена је Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине (КЗВ БиХ). Овај државни орган под директним је надлештвом Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине (МСТЕО БиХ). 
 
Провoђење законом прописаних надлежности Канцеларија за ветеринарство (КЗВ) обавља хармонизовано и у складу са оперативним активностима ентитетских ветеринарских служби, те у складу са активностима Ветеринарске службе Дистрикта Брчко.
 
Све то са циљем унапређења ефикасности и ефективности укупног система службе у Босни и Херцеговини те одржавања статуса - међународно признатог државног ветеринарског сервиса. 
 
Ради осигурања свега наведеног Канцеларија за ветеринарство континуирано проводи слиједеће активности:
 
  • предлаже прописе и координира проведбе јединствених мјера, метода и поступака контроле заразних и паразитарних болести животиња с листа А и Б Међународног зоосанитарног кодекса О.I.Е.-а;
  • предлаже ветеринарске услове за међународни промет (извоз из Босне и Херцеговине и увоз у Босну и Херцеговину) животиња, сировина, отпадака и производа животињског порјекла;
  • предлаже услове за регистровање објеката за клање животиња и проведбу јединственог поступка регистровања објеката за производњу, прераду, обраду, дораду или чување производа и сировина животињског порјекла намијењених извозу, односно увозу;
  • предлаже прописе за проведбу јединственог програма мониторинга и контроле резидуа за животиње , те производе и сировине животињског порјекла;
  • координира рад граничне ветеринарске инспекције и предлаже прописе за утврђивање јединствене документације за увоз, односно извоз животиња, сировина, отпадака и производа животињског порјекла те успостављање јединственог информацијског система граничне ветеринарске инспекције;
  • сарађује са међународним ветеринарским, здравственим и сличним институцијама и удружењима (О.I.Е., WHО, FАО, Европска комисија и сл.).
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб