Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење за здравље и добробит животиња

Oпште информације о Oдјељењу

Шеф одјељења
мр. сци. Зорана Мехмедбашић двм, 
Тел: +387 33 / 565- 718, 
zorana.mehmedbasic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за ветеринарску епидемиологију 
мр. сци. Џено Хаџовић двм, 
Тел: +387 33 / 565-739, 
dzeno.hadzovic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за дијагностичке ветеринарске лабараторије 
маст. Свјетлана Батинић - Немет двм, 
Тел: +387 33 / 565-738, 
svjetlana.batinic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за добробит животиња 
маст. Александар Немет двм, 
Tel: +387 33 / 565-746, 
aleksandar.nemet@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за ветеринарске лијекове, наркотике и друга отровна средства 
Слободанака Божић двм, 
Tel: +387 33 / 565-727, 
slobodanka.bozic@vet.gov.ba
 

 

Подручије/а дјеловања Oдјељења

 
Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:
 
  1. Припрема закона и подзаконских аката из области здравља и добробити животиња;
  2. Праћење епизотиолошке ситуације у Босни и Херцеговини, региону и свиjету и припрема одговарајућих мjера за спречавање уношења заразних болести у Босну и Херцеговину;
  3. Припрема програма контроле заразних болести у Босни и Херцеговини;
  4. Предлагање ветеринарско-здравствених услова увоза и провоза животиња и производа животињског пориjекла;
  5. Обављање других послова по налогу директора и замјеника директора;
  6. Одјељење обавља контролу имплeментaције законских и подзаконских аката и прописа из области добробити животиња;
  7. Врши инспекцијску контролу у складу са одредбама Закона о ветеринарству БиХ и Закона о заштити и добробити животиња;
  8. Врши инспекцијску контролу коју на првом нивоу обављају кантонални/општински и ентитетски инспектори, а другостепено државни ветеринарски инспектори;
  9. Врши контролу над провођењем мјера заштите добробити животиња, над објектима, опремом и начином рада ветеринарске инспекције у области добробити животиња;
  10. Врши ветеринарско-здравствене прегледе и контроле у погледу добробити животиња, промета животиња, контроле животиња прије клања и начина омамљивањa, контролу узгоја животиња, начина рада хигијенских сервиса и склоништа за животиње.
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб