Одјељење за здравље и добробит животиња

Printer-friendly version

Опште информације о Oдјељењу

 1. Шеф одјељења
  Зорана Мехмедбашић,
  Тел: +387 33 / 565- 718,
  zorana.mehmedbasic@vet.gov.ba
 2. Виши стручни сарадник за ветеринарску епидемиологију
  Џено Хаџовић,
  Тел: +387 33 / 565-739,
  dzeno.hadzovic@vet.gov.ba
 3. Виши стручни сарадник за дијагностичке ветеринарске лабараторије
  Свјетлана Батинић - Немет,
  Тел: +387 33 / 565-738,
  svjetlana.batinic@vet.gov.ba
 4. Виши стручни сарадник за добробит животиња
  Александар Немет,
  Tel: +387 33 / 565-746,
  aleksandar.nemet@vet.gov.ba
 
Подручије/а дјеловања Oдјељења
 

Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:

 1. Припрема закона и подзаконских аката из области здравља и добробити животиња;
 2. Праћење епизотиолошке ситуације у Босни и Херцеговини, региону и свиjету и припрема одговарајућих мjера за спречавање уношења заразних болести у Босну и Херцеговину;
 3. Припрема програма контроле заразних болести у Босни и Херцеговини;
 4. Предлагање ветеринарско-здравствених услова увоза и провоза животиња и производа животињског пориjекла;
 5. Обављање других послова по налогу директора и замјеника директора;
 6. Одјељење обавља контролу имплeментaције законских и подзаконских аката и прописа из области добробити животиња;
 7. Врши инспекцијску контролу у складу са одредбама Закона о ветеринарству БиХ и Закона о заштити и добробити животиња;
 8. Врши инспекцијску контролу коју на првом нивоу обављају кантонални/општински и ентитетски инспектори, а другостепено државни ветеринарски инспектори;
 9. Врши контролу над провођењем мјера заштите добробити животиња, над објектима, опремом и начином рада ветеринарске инспекције у области добробити животиња;
 10. Врши ветеринарско-здравствене прегледе и контроле у погледу добробити животиња, промета животиња, контроле животиња прије клања и начина омамљивањa, контролу узгоја животиња, начина рада хигијенских сервиса и склоништа за животиње.

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE