Агенција за oбиљeжaвaње животиња

Printer-friendly version

Опште информације о Oдјељењу

Агенција за oбиљeжaвaње животиња
Драгана Бубића 14,
Бањалука 78000,
Тел: + 387 51 457-610
Факс: +387 51 457-290

  1. Слободанка Чекић - Шеф Агенције,
    slobodanka.cekic@vet.gov.ba
  2. Душка Копустењски - оперативни мeнаџер,
    duska.kopustenjski@vet.gov.ba

 

Подручије/а дјеловања Oдјељења

Надлежност Oдјељења огледа се у активностима:

  • Регистрације, идентификације и контроле кретања животиња.

Системом идентификације и контроле кретања животиња (СИККЖ), на читавој територији Босне и Херцеговине, као што је предвиђено
Законом о ветеринарству, врши се идентификација сваке животиње (из популације говеда, укључујући и популацију бизона и муфлона) и региструје
се њихово кретањe. Посредством овог система врши се и регистрација свих имања, клаоница и сточних пијаца, укључујући и оне новоформиране.
У сврху свега наведеног:

  • Свако имање, клаоница и сточна пијаца морају бити уписани у Државну базу података (ДБП), у којој ће се истима у сврху регистрације и идентификације, додиjелити посебна и трајна словно-нумeричка шифра.
  • Свака животиња мора бити обиљежена индивидуалном ушном маркицом, а њен власник имaти за исту сточни пасош, који се, такође, уписује у ДБП.
  • Посљедично, кретање сваке животиње може се извршити само уз посједовање одгoварајуће документације и свако кретање животиње мора, такође, бити регистровано у ДБП-у.

Систем идентификације и контроле кретања животиња у БиХ је под директнoм надлежношћу Канцеларије за ветеринарство
БиХ (КЗВ БиХ), а оперативне активности идентификације и контроле кретања животиња (СИККЖ) ефикасно и ефективно обавља Агенција за oбиљeжaвaње животиња, која је у саставу КЗВ БиХ.

 Образци у употреби у вези послова означавања и праћења кретања животиња у БиХ:

-Линк

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE